“That said, unsaid” by Christina Leithe Hansen, Kristina Kvalvik & Mathias Kristersson.

 

 

I utställningen “That said, unsaid” presenteras film, fotografi och ljud som behandlar det dolda och det oförklarliga.

Verken i utställningen undersöker drömstrukturens absurditet, landskapet som en projektionsyta för fruktan, och individens uppfattningar om det upplevda. Tillsammans trampar de olika verken upp nya spår som leder betraktaren in i gränslandet mellan det sagda och det outsagda.

I den fotografiska serien “Dark III” placeras vi i ett slutet och mystiskt mörker där siluetter av kroppar kan anas. Filmen “Distant Landscape” visar en persons intima och sensuella möte med naturen. I ljudinstallationen “Erinran” berättas en historia om en dröm i vilken man inte vet vad som är verklighet eller fiktion.

Utställningen är initierad av konstnärerna själva med utgångspunkt att undersöka hur deras arbeten kan tolkas ihop. Verken är skapade separat med sina egna kontexter, men är i utställningen hängda för att påverka varandra och på så vis skapa nya tolkningsmöjligheter.

Christina Leithe Hansen (f. 1978) bor i Oslo och har en MFA från Konsthögskolan i Malmö 2006. Leithe Hansen arbetar med fotografi i skärningspunkten mellan dokumentär och fiktion där både landskap och porträtt är återkommande motiv. Både tematiskt och visuellt utforskar hon mångtydiga känsloyttringar inspirerade av det undermedvetna.

Kristina Kvalvik (f. 1980) är norsk konstnär bosatt i Köpenhamn och har en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Hennes arbeten behandlar ämnen som relaterar till övervakning, det oförklarliga och det hotfulla. Hon arbetar med rörlig bild utifrån ett berättandeperspektiv där hon undersöker seendets villkor och vår förmåga att tolka det vi ser.

Mathias Kristersson (f. 1979) bor i Malmö, med en MFA från Konsthögskolan i Malmö 2006. Kristersson arbetar fritt med skulptur, ljud, performance, installation, text och video. Människan är alltid central i Kristerssons tematik. Människans förhållande till språk, tid, sig själv och andra utgör den största delen av hans konst.

English version

The exhibition ”That said, unsaid” presents film, photography and sound which incorporate narratives related to what is hidden and unexplanatory. The exhibition examines the structure of dreams and their absurdity, the landscape as a projection of fear and the subject’s conceptions and beliefs. Through the works we encounter three individual views, each as a different layer of the same story.
In the dialog between these three individual works, new traces appears that leads the viewer into unknown territories between the said and unsaid.

In the photograph «Dark III» one can vaguely make out the silhouettes of a person in a closed and surreal darkness. The image tell of psychological memories in the physical body. The film ”Distant Landscape” depicts a character´s in close and sensual encounter with nature. In the sound installation “Erinran” a story of a dream is told, of which we do not know what is real and what is fiction.

The starting point of the exhibition has been to put together three separate works across different practices. The artists have initiated the project where they have first and foremost focused on how the different pieces can work together, invade each other, influence each other and step on each other’s boundaries.

Christina Leithe Hansen lives in Oslo and graduated with a MFA from Malmö Art Academy in 2006. Leithe Hansen works with photography in the intersection between documentary and ficition, where both landscape and portrait are recurrent motifs. In both the thematic and visual expression she explores ambiguous moods inspired by the unconscious.

Kristina Kvalvik is a Norwegian visual artist currently based in Copenhagen, Denmark. She studied film and fine art in Norway, Sweden and Canada, and completed her MFA at Malmö Art Academy in 2008. Her work deals with matters relating to surveillance, the inexplicable and the threatening. She examines the limitations of sight and our ability to interpret what we see.

Mathias Kristersson lives and works in Malmö where he graduated with a MFA from Malmö Art Academy in 2006. Kristersson work freely with sculpture, sound, performance, installation, text and video. Human nature is central in Kristerssons work. Humankind´s relation to language, time, the self and others are often dealt with.