The Black Chamber | Anna Nordquist Andersson | Sailor Press

360 kr
Anna Nordquist Andersson har under många år intresserat sig för den fotografiska blicken och dess genuskodning. I skenbart enkla men mycket intrikata bildstudier dekonstruerar hon fördomen om den manliga blicken.

Sett i ljuset av den analoga fotografiska processen har Nordquist Andersson stannat upp i ett mellanrum, fyllt av både mörker och möjligheter. Det är i kamerahusets svarta kammare – The Black Chamber – som filmen exponeras, och med negativets hjälp kan oräkneliga kopior framställas och spridas. Förutom att söka sig till fotografins kärna fäster hon också uppmärksamheten på en specifik aspekt av mediets kulturella och sociala historia. I de approprierade annonserna gör kända kameratillverkare reklam för nya och bättre modeller. Det språkliga och visuella tilltalet avspeglar de stereotypa könsroller som kameraindustrin byggde på och befäste, men också hur starkt maskulint kodad den avancerade fotografin vid tiden var.  

Format: 245 × 328 mm
Sidor: 80
Tryckteknik: offset
Tryckeri (inlaga): Göteborgstryckeriet
Bindning: klamrad
Tryckeri (omslag): Printografen AB
Text: Helena Selder, Niclas Östlind
Språk: engelska, svenska
Översättning: Astrid Trotzig
År: 2018

Anna Nordquist Andersson has for many years been interested in the photographic gaze and its gender-coding. In seemingly simple yet intricate image studies, she deconstructs prejudices regarding the male gaze.

Exploring the analogue photographic process, Nordquist Andersson sheds a light on an in-between space, filled with both darkness and possibilities. It is in the black chamber of the camera that the film roll is exposed, and thanks to the film countless copies can be developed and circulated. Aside from looking back on the very principle of photography, she also focuses on a specific aspect of the cultural and social history of the medium. In the appropriated ads, famous camera manufacturers advertise new and improved models. The linguistic and visual approach reflects the stereotypical gender roles that the camera industry contributed to – but also how extremely gender-coded the advanced photography was at the time in being so directed towards the male consumer.

Format: 245 × 328 mm
Pages: 80
Printing technique: offset
Printer (insert): Göteborgstryckeriet
Binding: stapled
Printer (cover): Printografen AB
Text: Helena Selder, Niclas Östlind
Language: English, Swedish
Translation: Astrid Trotzig
Year: 2018

Add extra product information, such as size guides or technical data.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.

Text with icon

Share some useful information about shipping, returns or discounts.